Dopiewski Budżet Obywatelski

Zasady Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Dopiewo do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania projektów do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kto może zgłosić projekt do realizacji?

Projekt może zgłosić każda pełnoletnia mieszkanka i mieszkaniec Gminy Dopiewo. Zgłoszony projekt musi dotyczyć terytorialnie wyłącznie sołectwa, w którym mieszka Wnioskodawca.  

Kiedy zgłoszony projekt jest ważny?

Projekt jest ważny, w momencie zebrania 15 podpisów poparcia przez mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Jak zgłosić projekt?

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia projektu. Pobierz formularz listy poparcia. Zbierz podpisy poparcia pod swoim projektem, od 15 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 rok życia. i dołącz do elektronicznego formularza.

Kiedy można zgłosić projekt?

Projekt można zgłaszać w terminie 21.03.2024 - 10.05.2024

Czy jest możliwość konsultacji projektu i w jakim zakresie przed jego zgłoszeniem?

Istnieje taka możliwość. Wójt Gminy Dopiewo umożliwia konsultację projektu z pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie oszacowania kosztów realizacji zadania i własności gruntów - TUTAJ 

Jakie są ograniczenia kosztów realizacji projektów?

Sołectwa podzielone są na 3 grupy sołectw pod względem liczby mieszkańców. W każdej z grup została przypisana część z puli środków w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz minimalne i maksymalne koszty realizacji projektu.

 • Grupa I, obejmuje 3 największe pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Dąbrówka, Dopiewo i Skórzewo – maksymalna kwota projektu może wynieść 145 000 zł, a minimalna 50 000 zł.
 • Grupa II, obejmuje 3 najmniejsze pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Gołuski, Trzcielin i Więckowice - maksymalna kwota projektu może wynieść 60 000 zł, a minimalna 15 000 zł.
 • Grupa III, obejmuje pozostałe sołectwa gminy: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie i Zakrzewo – maksymalna kwota projektu może wynieść 95 000 zł, a minimalna 25 000 zł.

Dzięki podziałowi szansę na realizację ma więcej projektów. Zachęcamy do udziału mieszkańców małych i dużych miejscowości – współczynnik korygujący, obok promocji projektu, zwiększa szansę!

Jakich projektów nie można zgłosić w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego?

 •     wykraczają poza katalog zadań własnych samorządu gminnego.
 •     nie spełniają wymogu ogólnodostępności.
 •     po zakończeniu realizacji spowodują wysokie koszty związane z obsługą, eksploatacją, utrzymaniem, itp.
 •     są niezgodne w dniu zgłoszenia z obowiązującymi w Gminie Dopiewo planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.
 •     zakładają realizację części zadania np. wykonanie dokumentacji projektowej.

Jakie projekty można zgłosić w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego?

 •        dotyczą tzw. zadań własnych samorządu gminnego.
 •         zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo.
 •         dotyczą sołectwa, w którym mieszka Wnioskodawca.
 •         uzyskały największe poparcie w głosowaniu.
 •         mają charakter ogólnodostępny.
 •         będą służyć mieszkańcom Gminy.

Kto i w jaki sposób może głosować na projekty w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego?

 1. Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo, bez względu na wiek. 
 2. Mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, dokonując wyboru spośród projektów poddanych głosowaniu. 
 3. Głosowanie odbywa się tylko drogą elektroniczną.
 4. Warunkiem oddania ważnego głosu jest podanie w formularzu elektronicznym: imienia, nazwiska i adresu zamieszkania na terenie gminy Dopiewo oraz podanie numeru telefonu, celem potwierdzenia głosu kodem sms.
 5. Z jednego numeru telefonu można oddać trzy głosy.

Jak wygląda realizacja projektu?

Po zakończeniu głosowania, liczba oddanych głosów zostaje skorygowana. Następnie status "zwycięskiego" projektu uzyskują projekty z największą skorygowaną liczbą głosów, aż do wyczerpania środków finansowych w ramach swojej grupy sołectw. 

Po ustaleniu wyników, w kolejnym roku kalendarzowym projekt jest realizowany przez urząd Gminy Dopiewo lub odpowiednią jednostkę organizacyjną Gminy Dopiewo.