Dopiewski Budżet Obywatelski

Zasady Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Dopiewo do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania projektów do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 2023/2024.

Kto może zgłosić projekt do realizacji?

Zgłosić projekt może każdy pełnoletni mieszkaniec gminy. Zgłoszony projekt musi dotyczyć terytorialnie wyłącznie sołectwa będącego miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

Kiedy zgłoszony projekt jest ważny?

Zgłoszenie projektu jest ważne, gdy poparte zostało podpisami 15 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Jak zgłosić projekt?

 • Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia projektu i przedstaw w nim informacje o swoim projekcie. 
 • Pobierz formularz listy poparcia. Zbierz podpisy poparcia pod swoim projektem, od 15 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Kiedy można zgłosić projekt?

W terminie 7 dni od ogłoszenia przez Wójta Gminy Dopiewo w zarządzeniu takiej możliwości. W 8 edycji DBO zgłaszanie projektów trwa od 5 maja do 5 czerwca 2023 roku. 

Czy i w jakim zakresie można skonsultować projekt przed jego zgłoszeniem - na etapie przygotowania?

Tak, Wójt Gminy umożliwia konsultację projektu z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie oszacowania kosztów realizacji zadania i własności gruntów - TUTAJ 

Jakie są ograniczenia kosztów realizacji projektów?

Sołectwa podzieliliśmy na 3 grupy zwane Obszarami, ze względu na wielkość. Każdej grupie została przypisana część puli środków na DBO oraz minimalne i maksymalne koszty realizacji projektów.

 •     Grupa I – maksymalny 145.000 zł, minimalny 50.000 zł.
 •     Grupa II - maksymalny 60.000 zł, minimalny 15.000 zł.
 •     Grupa III - maksymalny 95.000 zł, minimalny 25.000 zł.

 Sprawdź poniżej, do której grupy zostało przypisane Twoje sołectwo.

Jaki jest podział na grupy sołectw?

Każde sołectwo Gminy Dopiewo zostało przypisane do jednej z 3 grup zwanych Obszarami. Każdej grupie przypisana została część puli oraz kwoty, określające minimalne i maksymalne wartości projektów. Dzięki temu na realizację ma szansę więcej pomysłów. Zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców małych i dużych miejscowości – współczynnik korygujący, obok promocji projektu, zwiększa szansę na realizację każdego pomysłu.

 • Grupa I - obejmuje 3 największe pod wzgledem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo - limit środków 145.000 zł.
 • Grupa II - obejmuje 3 najmniejsze pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Gołuski, Trzcielin, Więckowice - limit środków 60.000 zł. 
 • Grupa III - obejmuje pozostałe 5 sołectw Gminy: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo - limit środków 95.000 zł.

Nie można zgłosić projektów, które:

 •     wykraczają poza katalog zadań własnych Gminy.
 •     nie spełniają wymogu ogólnodostępności.
 •     po zakończeniu realizacji spowodują wysokie koszty związane z obsługą, eksploatacją, utrzymaniem, itp.
 •     są niezgodne w dniu zgłoszenia z obowiązującymi w Gminie planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.
 •     zakładają realizację części zadania np. wykonanie dokumentacji projektowej.

Można zgłosić projekty, które:

 •        dotyczą tzw. zadań własnych gminy.
 •         zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo.
 •         dotyczą sołectwa, w którym mieszka Wnioskodawca.
 •         uzyskały największe poparcie w głosowaniu.
 •         mają charakter ogólnodostępny.
 •         będą służyć mieszkańcom Gminy.

Jak głosować na projekty w ramach DBO?

 1. Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo, bez wzgledu na wiek. W 8 edycji DBO głosowanie trwa od 15 września do 30 września 2023 roku. 
 2. Mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, dokonując wyboru sposród projektów poddanych głosowaniu. 
 3. Głosowanie odbywa się tylko drogą elektroniczną.
 4. Warunkiem oddania ważnego głosu jest podanie w formularzu elektronicznym: imienia, nazwiska i adresu zamieszkania na terenie gminy Dopiewo oraz podanie numeru telefonu, celem potwierdzenia głosu kodem sms.
 5. Z jednego numeru telefonu można oddać trzy głosy.

Realizacja projektów DBO

1. Do realizacji w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego przyjęte zostaną projekty, które uzyskały największą skorygowaną liczbę głosów, aż do wyczerpania środków finansowych w ramach grupy.

2. Realizacja projektów nastąpi w 2024 r.