POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu email: [email protected].

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych w Gminie Dopiewo. Brak dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością wyrażenia opinii w trakcie konsultacji społecznych.

5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) ograniczenia przetwarzania:

i. jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,

ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,

iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do cel w przetwarzania, ale są one

potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

iv. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia

nadrzędnych interes w Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

d) usunięcia danych, gdy:

i. dane nie są już niezbędne do cel w, dla kt rych zostały zebrane,

ii. po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

iii. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującemu odbiorcowi danych: Euro Innowacje

sp. z o. o., ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, NIP: 783-16-89-551, w celu realizacji usługi

formularzy online na stronie https://dopiewo.konsultacjejst.pl/.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

10. Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od zakończenia danego procesu konsultowania i wyrażania

opinii.